מועד עדכון: ספטמבר 6, 2022

 • כללי
  1. אתר האינטרנט "welloving" (להלן: "האתר") אשר בבעלותו של וולאבינג בע״מ ח.פ. 516578010  (להלן: "החברה") הינו אתר בעל פלטפורמת סחר מקוון למכירת תוספי תזונה. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או הוראה טלפונית. נבקש להבהיר, כי תקנון זה מחייב אף כל ספק של החברה ובכל מקרה אין לראות בהתקשרות באתר זה כהסכם לטובת צד שלישי.  
  2. החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים כך שבכל דף מכירה יופיעו המוצר/השירות המוצע למכירה, מפרט המוצר/שירות, תנאי תשלום, פרטי אספקה ומחיר המכירה בהתאם לכמות המוצרים/השירותים שיירכשו, כך שמחיר הרכישה עלול להשתנות בהתאם למספר המוצרים הנרכשים. יובהר בזאת, כי ביטול רכישה בהתאם להוראות תקנון זה, עשוי לשנות ממחיר המכירה, גם לאחר סגירת המכירה כמפורט בתקנון זה וההוראות בדף המכירה הרלוונטי.
  3. השימוש באתר כפוף ומותנה לקבוע בתקנון זה (להלן: "התקנון") ושימושך באתר מהווה הודעה כי קראת את האמור בתקנון זה וכהסכמה מלאה לקבוע בו. באם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרה כלשהי
  4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר, כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא יהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון, מעת לעת. הנוסח העדכני של התקנון יפורסם באתר החברה והוא זה אשר יחייב את החברה וכלל המשתמשים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין כל פרסום בכל מדיה יגברו הוראות התקנון.
  6. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
  7. בכל שאלה בנוגע לשימוש באתר ו/או בנוגע לסעיפים של תקנון זה ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות הוואטסאפ במספר: 03-3106051 או בכתובת הדואר האלקטרוני info@welloving.co.il.
  8. מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.
  9. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  10. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.
  11. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  12. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  13. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.
  14. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
  15. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  16. בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמש אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
  17. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה בכתב לדוא"ל info@welloving.co.il או תחת ה"חשבון שלי" בחשבון המשתמש באתר, לפי בחירתו. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בפרק ט' לתקנון זה העוסק במדיניות הפרטיות וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו"ב), בהתאם לדין החל.
  18. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
  19. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים ב'סייל' (הנחה), אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי קופון/מבצע ספציפי, כזה או אחר. תנאי המימוש של קופונים או התנאים החלים על מבצעים מתחלפים מפורטים בסופו של עמוד התקנון וכן בפרסומים השונים באתר. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד ולא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה הסכום ששולם לאחר הנחה.
  20. ביצוע הזמנות על ידי משתמש שהוא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש קטין.
  21. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש.
  22. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמשת לחברה; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות ו/או הפצת מידע כוזב באתר; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמשת לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 • הגדרות
  1. "האתר" – כהגדרתו בסעיף א.‎1. מעלה, לרבות המערכת (כהגדרתה להלן).
  2. "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כקורא, כקונה, כספק ובין כגולש מזדמן. 
  3. "קונה" – כל משתמש שרוכש מוצרים באתר.
  4. "החברה" – וולאבינג בע"מ ח.פ. 516578010, שמשרדם הרשום הוא ברחוב האחדות 23, כפר יונה.
  5. "מידע" - כל תוכן ו/או חומר המוצג באתר, בין אם פורסם על ידי החברה או על ידי משתמשים באתר, בכל צורת מדיה קיימת ובכלל זה, כל טקסט, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו, וידאו, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. 
  6. "מוצרים" – כל מוצר שמוצע למכירה באתר על ידי המוכרים.
  7. "עסקה" – כל רכישה של קונה באתר. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה שהתבצעה,  הכוללים, בין היתר, את פרטי הלקוח, פרטי ההזמנה ותנאי האספקה, יהווה אישור על השלמת העסקה באתר. השלמת העסקה תתבצע רק לאחר קבלת האישורים המצטברים הבאים: (1) אישור המוכר לגבי הימצאות המוצר/שירות במלאי; (2)  אישור החברה; (3) אישור חברת האשראי של הלקוח (להלן: "מועד השלמת העסקה"). כל המועדים לרבות מועדי אספקה יימנו החל ממועד השלמת העסקה. 
  8. "יום עסקים" – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, ימי חג, ימי שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
  9. "תקנון תנאי השימוש"  - תנאי השימוש באתר והצהרת הפרטיות, המפורטים במסמך זה.
 • הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר 
  1. הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר ("החשבון") והזמנה באמצעותו או באמצעות הזמנה כ"אורח" (כמפורט להלן). יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשית באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר ("טופס הזמנה"). המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
  2. המשתמש יבחר את המוצרים המבוקשים, כאשר לכל מוצר, המוצע באתר, יוצג "דף מוצר" בו יופיע מידע אודות המוצר המוצע ומחירו. החברה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להשמיט מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי,  וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצרים, מעת לעת. 
  3. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
  4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים שהוזמנו יחזרו לחברה בשל הזנת פרטים שגויים או אי אסיפת המשלוח או אי מענה לחברת השליחויות, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
  5. הזמנה כאורח – משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנות באתר כ"אורח", גם ללא הרשמה. עם זאת, היה והמשתמש ביצע הזמנה כאורח ולאחר מכן ביקש לבטל עסקה, ככל ועומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה - על מנת שיתאפשר לרשום קרדיט לזכותו (אם יבחר בכך, בהתאם להוראות הדין ותקנון זה), ייווצר באופן אוטומטי חשבון זמני אליו יוזן הקרדיט. כמו כן, מובהר כי היה והמשתמש ביצע הזמנה כאורח ושילם באמצעות כרטיס מתנה (Gift Card) ולאחר מכן ביקש לבטל עסקה, ככל ועומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה – ייווצר באופן אוטומטי חשבון זמני אליו יוזן ההחזר שלו זכאי המשתמש האורח בגין ביטול העסקה.
  6. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר המאושר על ידי האתר, כדוגמת PayPal תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור. 
  7. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אושרה.
  8. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
  9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
  10. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בכך שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, החברה תהיה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, וככל שחויב המשתמש בגינה – יזוכה המשתמש בהתאם. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון לטלפון הנייד שלו, בהתאם לשיקול דעת החברה. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה והוא מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר קיומו של נזק כלשהו, בין אם עניין לנו בנזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'.
  11. באתר מוצגים מעת לעת מוצרים בהזמנה מוקדמת (Pre Order) . בהזמנת מוצר/ים המסווג/ים בהזמנה מוקדמת, המשתמש יקבל את הזמנתו המלאה, לרבות מוצרים נוספים בהזמנה שאינם מסווגים כך, על פי לוחות הזמנים המצוינים בהזמנה המוקדמת.
  12.  לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזינה בעת ההרשמה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, ותפקידו אך ורק להעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
  13. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת  PayPal(או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  14. בתשלום באמצעות חשבון PayPal (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר) יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר), או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal או כל ספק תשלום מקוון אחר.  השימוש וקבלת האישור על ביצוע התשלום יהיו כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי התשלום המקוון הרלוונטי, ולא של האתר.
 • ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
  1. האמור בסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").
  2. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר, על ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר והחברה תהיה רשאית לנכות מסך מסכום זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין הסכומים. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור, יודיע המשתמש על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.  משלוח החזרת המוצר מהלקוח יעשה בתיאום אל מול החברה בערוצי ההתקשרות המצוינים לעיל, ועלותו, במקרה של החזרה שלא בשל פגם במוצר, תחול ע"ח המשתמש – 35 ₪ לא כולל מע"מ.
  3. החזר כספי ייעשה עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר אל מחסננו, באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כקרדיט לחשבון המשתמש לרכישה באתר, בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הליך ביטול העסקה. על אף האמור לעיל, משתמש אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס "דיירקט", אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה, יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, יכול המשתמש לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר זאת במקום ההחזר הכספי.
  4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.
  5. ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר או החלפת פריט יעשו באמצעות פנייה ישירה:
  6.  לוואטסאפ אשר מספרו:03-3106051, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 - 16:00 או לחלופין לכתובת הדוא"ל info@welloving.co.il . החזרת מוצרים באמצעות שליח מטעם המפעילה תתאפשר בעבור תשלום בסך 35 ₪ לא כולל מע"מ, בו יחויב המשתמש.
  7. יובהר כי המשתמש רשאי להחזיר מוצר בכפוף להוראות החוק להגנת הצרכן, ובלבד שאריזתו של המוצר המוחזר לא נפגמה, המוצר המוחזר סגור באופן הרמטי ולא נעשה בו שום שימוש, שהוא לא ניזוק והוא נמצא באריזתו המקורית.
  8. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי – תהא רשאית החברה להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה.
  9. וביקש משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש. ביטול עסקה על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש יתבצע על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו משתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.
  10. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי המשתמש בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יודיע המשתמש על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.
  11. התקיימה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן. הודעת הביטול שימסור המשתמש לחברה טרם קבלת המוצרים אליו, תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

  (א) באמצעות צ'אט הוואטסאפ אשר מספרו: 03-3106051

  (ב) בדוא"ל :   info@welloving.co.il

  (ג) באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך האתר.

  מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל המשתמש ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם למשתמשת אחרת או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם). במידה והלקוח ביצע הזמנה באתר באמצעות גיפט-קארד ובחר להחזיר את המוצרים, הזיכוי יינתן באמצעות קרדיט בלבד ולא באמצעות זיכוי כספי. מכיוון שמשלוחינו מטופלים בזריזות בידיי חברת הלוגיסטיקה ומועברים לחברות המשלוחים בדחיפות גבוהה, בעת ביטול הזמנה טרם קבלת המוצרים יישא המשתמש בעלות משלוח הלוך + משלוח החזרה בעלות שהינה 48 ₪ לא כולל מע"מ.

 • אחריות החברה 
  1. מוצרי וולאבינג מיוצרים תוך שמירה והקפדה על שימוש בחומרי גלם איכותיים.

  במקרה של פגם בייצור, יוחלף המוצר, לשיקול דעת החברה. במידה ולא קיים מוצר זהה במלאי החברה, יתקבל שובר זיכוי או מוצר חליפי שווה ערך.

  במקרה בו הלקוח קיבל מוצר פגום, יש ליצור עמנו קשר והמקרה יטופל בעדיפות עליונה. החלפת מוצר עשויה להתארך עד 14 ימי עסקים.

  1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש, ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.
  2. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור .נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן והשימוש שעל גבי האריזה.
  4. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או שירות שניתן לו באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הוואטסאפ אשר מספרו: 03-3106051 או באמצעות דוא"ל info@welloving.co.il, והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
  5. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ("אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 • אחריות מידע תזונתי
  1. המוצרים עצמם אינם מכילים אלרגניים, אולם הם מיוצרים במפעל בו עלולה להיות אליהם חשיפה. לכן, יש להתייחס לכל מוצרינו ככאלה אשר עשויים להיות בהם חומרים אלרגניים, לרבות אך לא רק - דגים, אגוזים ממינים שונים, בוטנים, חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל, סויה ושומשום.
  2. שינויים במוצרים ובמרכיביהם עשויים להיעשות ללא הודעה מוקדמת. ערכים מעודכנים ליום ביצוע הרכישה תוכלו לקבל בפניה לשירות הלקוחות שלנו בדוא"ל: info@welloving.co.il  .
 • Welloving אינו בגדר ייעוץ רפואי
 • המידע המפורט באתר אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת ואינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש במוצרים ו/או לשינוי או הורדה של תרופה כלשהי ו/או להוות הצהרה לגבי יעילות המוצרים או תכונותיהם, המידע אודות המוצרים הסופיים לא הוכח מדעית ואינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. נשים בהיריון, מניקות, ילדים והנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש במוצרים. אין בתמונה/ות שבאתר זה כדי להוות מצג או התחייבות כלשהם באשר ליעילות המוצרים. השימוש במוצרים עשוי להוביל לתוצאות שונות מאדם לאדם, והמשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה מהחברה בהקשר זה. מוצריה של חברת וולאבינג בע"מ אינם תרופות ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי.

 • זכויות יוצרים
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי העניין צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאורם ועיצובם, תמונות, רעיונות צילום, טקסטים המופיעים באתר, עיצובים גרפים על גבי האריזות ובאתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  5. השם  'welloving' ("וולאבינג") וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
  7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה. 
  8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.
  10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
  12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
  1. הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מעריכים ומכבדים מאוד את פרטיות המידע האישי שאנו מקבלים ממך, עת תעשה שימוש באתר. מדיניות זו של הגנה על הפרטיות נוצרה לשם יידועך באשר לאופן בו אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע האישי שלך, כמו גם את אופן פעולתה של מדיניות הפרטיות שלנו בכללותה (להלן: "מדיניות הפרטיות"). 

   

  1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר ("פרטי המשתמש") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן.

  בתקנון זה, הביטוי "פרטי המשתמש" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.

  1. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע המשתמש (לרבות מי מטעמה) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה, לרבות גופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה כאמור והיא לא תטען בדיעבד כי לא נתנה הסכמתה לעניין זה. 

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את פרטי המשתמש אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי המשתמש מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

  1. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי המשתמש שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשים, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמש כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמש למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
  2. לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש לחברה (אולם ללא מסירתם – לא יוכל לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמש נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמש כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד החברה ו/או מי מטעמה.
  3. האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. החברה עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיו השונות של המשתמש ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקר, ועוד.

  עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש את המשתמש. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

  דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

  1. חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשים במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול החברה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנו פנה ועוד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמש (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמש ללא הסכמתו ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
  2. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דוא"ל: info@welloving.co.il

 • שמירה על סודיות; אבטחת מידע
  1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
  2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת פייפלוס, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. פייפלוס עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1..
  3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. חברת פייפלוס משתמשת בשרותי חברת אבנט המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.
  4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  5. החברה עושה מאמץ לספק למשתמש שירות באיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה.